30.3.2021 - KÁCENÍ STROMŮ PODÉL SILNICE III/35724

Upozorňujeme spoluobčany, že podél silnice směr Oldřiš probíhá kácení stromů, a to v množství nezbytně nutném a z důvodů akce: "Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš" (jedná se o celkovou rekonstrukci silnice, která v naší obci proběhne podle informace Správy a údržby silnic Pardubického kraje v letošním roce a naváže tak na stavbu kanalizace). Na kácení stromů bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na základě souhlasného stanoviska AOPK ČR. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu po silnici!!!

30.3.2021 - DŮLEŽITÉ

Stavba finišuje, proto uvádíme několik bodů pro připomenutí (více informační leták 1/2020 – taktéž zveřejněn na webových stránkách, dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek):

- Spuštění zkušebního provozu kanalizace a připojování nemovitostí je plánováno na přelom pololetí r. 2021. Nyní již probíhá předběžná fyzická kontrola kanalizačních šachet včetně dalších kamerových a tlakových zkoušek - tudíž vás chceme upozornit na pohyb pracovníků zhotovitele a technického dozoru i po soukromých pozemcích dotčených kanalizací;

- Materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho možného zájmu i ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i dopravu si zajišťujete a hradíte sami). Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat zboží a následně v případě, že nevyužijí, nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné mají i veškeré tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu – nahlásíte heslo: Kanál Borová

- Před záhozem potrubí přípojky vždy kontaktovat zástupce obce pro kontrolu provedení potrubí a pořízení fotodokumentace zakrývaných částí (opět viz informace, které jsou součástí vámi vyzvednuté dokumentace soukromé části kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí)

- Přestože soukromou část kanalizační přípojky chystáte s předstihem, nesmíte se nyní do hlavní stokové sítě kanalizace se připojit (není v provozu ČOV ani hlavní stoky!!!) – k tomuto kroku budete obcí vyzváni!

- Opět připomínáme vlastníkům č.p. 102, 103, 170, 214, 215, 227 a pozemku p.p.č. 273/4, aby si vyzvedli dokumentaci soukromé části kanalizační přípojky a uhradili poplatek 1.500,- Kč. Bez dokumentace nelze přípojku realizovat

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí