6.9.2021 -  Aktuální informace k připojování nemovitostí do kanalizace

S vědomím, že jsme vám mnohým v průběhu jara slibovali, že se budete moci do kanalizace připojit v červnu či počátkem července, vás všechny prosíme o shovívavost a pochopení s postupným oddalováním termínu připojení. Situace nás netěší a jsme si vědomi toho, že neustálé oddalování termínu vám působí problémy s plánováním výstavby přípojek a mnohým komplikuje i nakládání s odpadními vodami.

               Proč tomu tak je? Při zahajování zkušebního provozu ČOV byl zjištěn nepřípustný nátok balastní vody z kanalizační sítě na ČOV. DSO požaduje po zhotoviteli jeho odstranění. Byl proveden opětovný kamerový průzkum položeného potrubí, který odhalil dílčí nedostatky, které se zhotovitel v termínu do 3.9.2021 zavázal odstranit. Ve chvíli, kdybychom vám povolili připojování nemovitostí v termínech slibovaných, zkomplikovali bychom opětovnou revizi kanalizační sítě a přišli bychom o možnost vyhodnotit účinek oprav.

               Co bude dál? Účinek oprav bude možno vyhodnotit s několikadenním odstupem od ukončení oprav. Vyřeší-li opravy nátok balastní vody, rádi rozešleme měsíc připravenou výzvu k připojování nemovitostí. V případě jiném budete o dalším postupu DSO informováni.

 

 

17.8.2021 - ZÁKAZ PŘEPOJOVÁNÍ SPLAŠKŮ 

Vážení spoluobčané,

přestože je ČOV již uvedena do zkušebního provozu, tak i nadále platí, že do hlavní stokové sítě nesmíte přepouštět splašky, a to nejméně do konce srpna 2021. Přípojky a dopojení potrubí do revizní šachty chystat můžete. Pokud budete potřebovat cokoliv konzultovat, volejte tel. 603 741 378. Děkuji za pochopení!

starostka obce 

 

19.4.2021 - ZÁKAZ DOPOJOVÁNÍ SOUKROMÝCH ČÁSTÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

Vážení spoluobčané,

musíme reagovat na oprávněné připomínky Zhotovitele kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš (dále jen „Zhotovitel“) stavby splaškové kanalizace a informovat vás o nastalém opatření. Jako součást projektové dokumentace, kterou jste si na obecním úřadě vyzvedli pro potřeby realizace výkopových prací na soukromé části kanalizační přípojky, jsou i pravidla a postup prací, která je nutno dodržet. Mj. je tam uvedeno, že:

revizní šachta plní funkci kontroly, změny směru a sklonu kanalizační přípojky
a odděluje soukromou a veřejnou část kanalizační přípojky. Šachty jsou navrženy jako vodotěsné a vodotěsné musí být i připojení kanalizačního potrubí.

 

Vzhledem k tomu, že je vhodná roční doba pro kopání přípojek a jsme před spuštěním provozu kanalizace, jste z naší strany průběžně vyzýváni k tomu, abyste své části přípojek kopali a byli tak nachystáni k pokynu, že můžete kanalizaci propojit a začít používat. Pokud mám vycházet z běžné praxe jiných staveb, nesmí před kolaudací hlavního díla dojít k napojení potrubí soukromé části přípojky do revizní šachty. Avšak abychom vše zjednodušili a vyšli si vzájemně vstříc, doposud to probíhalo tak, že v místech, kde již byly provedeny potřebné zkoušky, neměl do doby výskytu níže popsaného problému Zhotovitel hlavní stavby kanalizace a veřejných částí přípojek připomínek k tomu, aby si majitelé nemovitostí chystali přípojky včetně napojení potrubí do zrealizovaných revizních šachet provedených Zhotovitelem. To vše ale při splnění dvou jasných podmínek:

  1. nedojde k propojení přípojek před samotným předáním díla obci (tj. nenatékají splašky do kanalizace);
  2. majitelé ponesou plnou odpovědnost za provedené práce

Ovšem v Borové se stalo (zmiňovaný problém), že vlivem kopání na soukromé části přípojky došlo k posunutí (vyklonění) revizní šachty, tím rozpojení šachty a veřejné části přípojky a následně nemalého nátoku balastní vody do Zhotovitelem dříve řádně provedené veřejné části přípojky a hlavního řadu (pozn.: součástí veřejné části přípojky je osazená revizní šachta vybudovaná  na náklady Investora hlavní stavby). Není pochybnosti o tom, na čí straně se stala chyba, jelikož před výkopovými pracemi na soukromé části byly provedeny tlakové a kamerové zkoušky na veřejné části přípojky a bylo vše v pořádku. Majitel přípojky tedy musí provést veškeré opravy a zaplatit další náklady vzniklé jeho chybou (např. i opakované kamerové zkoušky).

Závěrem a abychom předešli dohadům o tom, kdo problémy způsobil, zda bylo ze strany Zhotovitele hlavní stavby vše provedeno v pořádku a bez nátoků balastních vod:

DO ODVOLÁNÍ PLATÍ ZÁKAZ DOPOJOVÁNÍ SOUKROMÝCH ČÁSTÍ PŘÍPOJEK DO REVIZNÍ ŠACHTY,  dále pak:

  1. můžete kopat soukromé části přípojek, ale nesmíte se dopojit do revizní šachty (vynechaný úsek potrubí před revizní šachtou např. 1 m);
  2. opodstatněnou výjimku lze připustit pouze při souhlasu Zhotovitele stavby a Investora, vše je nutné projednat s dostatečným předstihem před zahájením vašeho kopání. Dále pak za předpokladu, že provedené kamerové a tlakové zkoušky na „hlavní stavbě“ veřejné části přípojky jsou v pořádku, tedy ze strany Investora (obce) odsouhlasené – tento fakt lze ověřit, když nás s předstihem vašich prací kontaktujete, minimálně týden;
  3. vždy nás kontaktujte před záhozem zakrývaných částí, a to s předstihem, jelikož je nutné domluvit kontrolu z naší strany. Kontrolováno bude nejen provedení potrubí před záhozem, ale také způsob napojení do revizní šachty!!!;
  4. platí podmínky realizace soukromých částí přípojek, které jsou součástí vašich projektových dokumentací!!!;
  5. je nutné, aby připojení nemovitostí do systému proběhlo v letošním roce, a to s ohledem na zkušební provoz ČOV, která bude spuštěna v avízovaném pololetí 2021 – opakuji, že přesný termín sdělíme

Za Investora děkuji za pochopení, nyní vyvstalý problém nelze řešit jinak, jelikož se nám jedná o vyloučení problémů budoucích – nátoky balastních vod do kanalizace.

za DSO Oldřiš-Borová

Lenka Tlustá, starostka obce Borová

 

30.3.2021 - KÁCENÍ STROMŮ PODÉL SILNICE III/35724

Upozorňujeme spoluobčany, že podél silnice směr Oldřiš probíhá kácení stromů, a to v množství nezbytně nutném a z důvodů akce: "Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš" (jedná se o celkovou rekonstrukci silnice, která v naší obci proběhne podle informace Správy a údržby silnic Pardubického kraje v letošním roce a naváže tak na stavbu kanalizace). Na kácení stromů bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na základě souhlasného stanoviska AOPK ČR. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu po silnici!!!

30.3.2021 - DŮLEŽITÉ

Stavba finišuje, proto uvádíme několik bodů pro připomenutí (více informační leták 1/2020 – taktéž zveřejněn na webových stránkách, dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek):

- Spuštění zkušebního provozu kanalizace a připojování nemovitostí je plánováno na přelom pololetí r. 2021. Nyní již probíhá předběžná fyzická kontrola kanalizačních šachet včetně dalších kamerových a tlakových zkoušek - tudíž vás chceme upozornit na pohyb pracovníků zhotovitele a technického dozoru i po soukromých pozemcích dotčených kanalizací;

- Materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho možného zájmu i ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i dopravu si zajišťujete a hradíte sami). Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat zboží a následně v případě, že nevyužijí, nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné mají i veškeré tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu – nahlásíte heslo: Kanál Borová

- Před záhozem potrubí přípojky vždy kontaktovat zástupce obce pro kontrolu provedení potrubí a pořízení fotodokumentace zakrývaných částí (opět viz informace, které jsou součástí vámi vyzvednuté dokumentace soukromé části kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí)

- Přestože soukromou část kanalizační přípojky chystáte s předstihem, nesmíte se nyní do hlavní stokové sítě kanalizace se připojit (není v provozu ČOV ani hlavní stoky!!!) – k tomuto kroku budete obcí vyzváni!

- Opět připomínáme vlastníkům č.p. 102, 103, 170, 214, 215, 227 a pozemku p.p.č. 273/4, aby si vyzvedli dokumentaci soukromé části kanalizační přípojky a uhradili poplatek 1.500,- Kč. Bez dokumentace nelze přípojku realizovat

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí