5.11.2019

Ve dnech 6. až 8.11.2019 bude probíhat frézování vozovky komunikace Borová  - Oldřiš v místě položených hlavních stok a překopů. Vyfrézované úseky budou označeny dopravním značením.

Následně bude od pondělí 11.11.2019 do těchto vyfrézovaných cca 7 cm prohlubní položen provizorní asfaltový povrch, který bude užíván pro provoz do doby celkové rekonstrukce silnice (cca 2 roky).

Dbejte dopravního značení a neparkujte svá vozidla v místech, které by překážely provozu stavební techniky (především v úsecích položeného potrubí).

V případě dotazu volejte starostku obce, tel.: 603 741 378 

23.10.2019

V silnici SÚS Pakr se pohybují technici zkušební firmy - probíhají statické a dynamické zkoušky. Dále pak u autoservisu Bednář oprava plynové přípojky. Po ukončení zkoušek bude povrch silnice provizorně zaasfaltován, tzn. předán správci silnice k zimní údržbě.

3.10.2019

Do 14-ti dnů se rozeběhnou stavební práce i v jiných lokalitách, např. na Sv. Kateřinách, označte si místo pro vysazení kanalizačních odboček. Stavbu prosím upozorňujte na sítě, které nejsou na první pohled vytyčeny a jsou uloženy v zemi. Chráníte tak i svůj majetek. Za obec i zhotovitele předem děkuji!

3.10.2019

NA VÍKEND 12.-.13.10.2019 JE PLÁNOVÁNA CELKOVÁ UZAVÍRKA SILNICE V LOKALITĚ Č.P. 29 - STAVBA OPĚRNÉ ZDI A NAVAZUJÍCÍHO ÚSEKU KANALIZACE (NELZE PROVÉST JINAK)

3.10.2019

Probíhají dokončovací práce v silnici ve vlastnictví SÚS Pakr, do konce října bude položena kanalizace i v místních komunikacích, ve kterých je již nyní provedeno vyfrézování rýhy. Komunikace budou uvedeny do stavu vhodného pro zimní údržbu. Od příštího týdne budou probíhat zkoušky na již položeném potrubí, následně budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Z důvodu výkopových prací na stavbě kanalizace v pozemních komunikacích svítí veřejné osvětlení celou noc - do odvolání. 

18.9.2019

Z důvodu výkopových prací na stavbě kanalizace v pozemních komunikacích bude veřejné osvětlení svítit celou noc - do odvolání. 

6.8.2019

V příloze je ke dnešnímu dni vložen a určen ke stažení momentálně platný a aktualizovaný grafický harmonogram stavby kanalizace dle jednotlivých úseků stavby

22.7.2019

Je vyfrézováno, prosím dodržujte rychlost do 30 km/hod. !

19.7.2019

Informuji občany, že z důvodu pokračující výstavby by měla být v pondělí  dne 22.7.2019 od 6:00 hod. frézována silnice v úseku od obecního úřadu po autoservis Bednář, dále pak místní komunikace v lokalitě kolem Halamkových.

Stavební práce pokračují ve spodní části obce kolem potoka, od zítřka v lokalitě U roubenky.

Pokud potřebujete další informace k výstavbě, prosím využijte i sekci PTEJTE SE, popř. volejte či zajděte na obecní úřad :-)                                                            starostka obce

31.5.2019

Žádost o vysazení kanalizační odbočky najdete v sekci ROZVOJ OBCE - KANALIZACE.

Stavební práce pokračují bez větších komplikací, dodržujte při průjezdu obcí max. dovolenou rychlost 30 km/hod.!

17.5.2019

Od pondělí 20.5.2019 budou probíhat výkopové práce v úseku od křižovatky pod bývalým kinem (u č.p. 65 a 61) po obecní úřad (č.p. 100). DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI POHYBU NA STAVENIŠTI! 

Je vyfrézován i úsek místní komunikace u č.p. 32 (Vomočilovi) a dále úsek místní komunikace u č.p. 18 (Pražanovi).

Případný kontakt na stavbyvedoucího:

p. Tomáš Janko – 735 195 968; tomas.janko@gasco.cz

 

16.5.2019

Pro potřeby stavby je prozazím vyfrézován úsek od křižovatky pod bývalým kinem (u č.p. 65 a 61) po obecní úřad (č.p. 100).  Zhotovitel stavby bude postupovat ve vyfrézovaném úseku tak, že materiál např. po 10 m odebere, provede uložení kanalizace a zajistí zpětný provoz. Úsek je záměrně vyfrézován delší s ohledem na dovoz frézy.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI POHYBU NA STAVENIŠTI!   Děkuji LT 

 

9.5.2019

V termínu od 16. do 17.5. je plánováno frézování komunikace směr Oldřiš, a to od odbočky u řadovek (Hegrovi) po křižovatku pod bývalým kinem (u č.p. 65 a 61)

28.4.2019

kontakt na stavbyvedoucího pro Borovou: p. Tomáš Janko – 735 195 968; tomas.janko@gasco.cz

-dle aktualizovaného harmonogramu provádění výkopových prací kanalizace budou nejdéle dne 2.5.2019 zahájeny fyzické realizační práce pokládky potrubí. Konkrétně se jedná o etapu označenou (viz v příloze grafický harmonogram prací):

  • fialovou barvou: od hranice katastrálního území s k.ú.: Oldřiš u Poličky po č.p.62;
  • modrou barvou: od křižovatky u č.p. 54 a 61 směr Borová nahoru k obecnímu úřadu

 

ZÁKLADNÍ POSTUP PRACÍ A OBECNÁ PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY V KAŽDÉ LOKALITĚ:

- stavba prioritně probíhá postupně vždy od nejnižšího bodu (kanalizační šachty) proti spádu stoky;

- dopravní omezení vznikají postupně podle místní situace a prostorových možností (v silnici SÚS Pakr platí od 1.4.2019 do 31.10.2019 omezení pro vozidla nad 3,5 t, omezení rychlosti do 30 km/hod.);

- v Borové budou od 2.5.2019 nasazeny prozatím 2 pracovní čety;

- o zahájení prací v lokalitě budete informováni písemným oznámením 14 dní předem (pomocí OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ),jehož distribuce do poštovních schránek je povinností zhotovitele stavby;

- veřejné sítě vytyčuje správce sítě a její vlastník před zahájením prací v dané lokalitě a v rozsahu jemu známém;

- ve většině případů tedy nebudou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro, vodovodní, dešťová kanalizace, trativody apod.

- STAVBYVEDOUCÍ POVEDE PŘÍPOJKOVÉ KARTY, DO NICHŽ BUDOU OPROTI VAŠEMU PODPISU ZAKRESLENY PRÁVĚ ZMIŇOVANÉ NEVEŘEJNÉ SÍTĚ;

- velmi důležité je to hlavně u vodovodních přípojek, které nejsou nikde evidovány a mnohdy nejsou známa ani místa jejich uzávěrů – ve vlastním zájmu si prosím ověřte jejich polohu a viditelně je označte, aby se v případě poruchy dalo pružně reagovat.

23.4.2019

Aktualizovaný harmonogram výkopových prací ke dni 23.4.2019 (viz přílohy).

18.3.2019

DSO Oldřiš – Borová zve občany obcí Borová a Oldřiš a majitele nemovitostí v těchto obcích na veřejné jednání o ZAHÁJENÍ STAVBY „KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ A BOROVÁ“, které se uskuteční

ve ČTVRTEK DNE 21.3.2019 OD 18:00 hod. - TENTOKRÁT V ORLOVNĚ V OLDŘIŠI

Předpokládaný program schůzky: představení odpovědných zástupců subjektů výstavby, seznámení se s aktuálním stavem před zahájením samotné výstavby kanalizace, seznámení s předběžným harmonogramem prací, nedílnou součástí bude diskuze a prostor pro Vaše dotazy.

4.3.2019 

Bylo provedeno předání staveniště kanalizace, a to podpisem formou Protokolu o předání a převzetí staveniště. Současně nám byl předán aktualizovaný Harmonogram prací platný k dnešnímu dni. Tento harmonogram není závazný ve smyslu postupových a dílčích termínů výstavby a znázorňuje předpokládaný postup výstavby bez zásahu vnějších vlivů. Zhotovitel si vyhrazuje právo harmonogram aktualizovat dle potřeb stavby. Případné aktualizace budou řešeny na pravidelných "velkých" kontrolních dnech (1krát týdně) tak, aby byla zajištěna informovanost občanů. Současný harmonogram prací viz příloha:

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
jpg jpg-grafické rozdělení etap ke dni 6.8.2019 Stáhnout zde
jpg grafické rozdělení etap ke dni 23.4.2019 Stáhnout zde
pdf Příloha ke dni 23.4.2019 Stáhnout zde
jpg grafické rozdělení etap - předpoklad Stáhnout zde
pdf Příloha Stáhnout zde